Pemikiran Tauhid Âyât Allâh Murtadâ Mutahharî

Main Article Content

Safii Safii

Abstract

This article explores the ideas of Murtadâ Mutahharî, Shî‘ah thinkers, about his thoughts of tawheed. By using the analytical methods of genealogical and critical, this article concludes that the thought of Mut}ahharî besides not entirely the same as the Mu‘tazilah who deny the existence of God’s attributes in addition to his substance, is also not in line with Ash‘arîyah who believes in the existence properties separate God beside his substance, but between the two completely fused integrally. It shows that he is not completely unaffected by the Mu‘tazilah and Ash‘arîyah. Similarly, the act of thinking about tawheed (tawhid fî al-Afâl), where he was influenced by Ash‘arîyah, although the effect is not as big as the levels derived from Mu‘tazilah.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Safii, Safii. “Pemikiran Tauhid Âyât Allâh Murtadâ Mutahharî”. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 3, no. 2 (December 2, 2013): 341–375. Accessed May 20, 2024. https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/teosofi/article/view/34.
Section
Articles

References

Abû Zahrah, Muhammad Ahmad. Târîkh al-Madhâhib al-Islâmîyah. Kairo: Maktabat al-Adab, t.th.

Ali, Syed Ameer. Api Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Amîn, Ahmad. Fajr al-Islâm. t.tp.: tp., 1975.

------. Zuhr al-Islâm, Vol. IV. Beirut: t.p., 1975.

Ash‘arî (al), Abû al-Hasan ‘Alî b. Ismâ‘îl. Kitâb al-Luma‘ fî al-Radd ‘alâ Ahl al-Ziyagh wa al-Bida‘. Kairo: Sharîkah Musahamah Misrîyah, 1995.

------. Maqâlât al-Islâmiyyîn wa Ikhtilâf al-Musallîn, Vol. 2. Mesir: al-Maktabat al-Nahdîyat al-Misrîyah, t.th.

Azra, Azyumardi. “Antara Kekuasaan dan Keterpaksaan Manusia; Pemikiran Islam Tentang Perbuatan Manusia,” dalam Insan Kamil: Konsepsi Manusia Menurut Islam, ed., M. Dawam Rahardja. Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1987.

Baghdâdî (al), ‘Abd al-Qâhir b. Tâhir. al-Farq Bayn al-Firaq. Beirut: Dâr al-Afâq al-Jadîdah, 1978.

Bakker Sy, JWM. Sejarah Filsafat dalam Islam. Yogyakarta: Kanisius, 1978.

Baqir, Haidar. Murtadâ Mutahharî Sang Mujahid. Bandung: Yayasan Muthahhari, 1995.

Bayadî, Kamâl al-Dîn Ahmad b. Ishârat al Marâm Min Ibârat al Imâm, ed., Yusûf ‘Abd al-Razzâq. Kairo: Mustafâ al-Bâbî al-Halibî wa Awlâduh, 1949.

Bazdawî (al), Abû al-Yusrâ Muhammad b. Muhammad ‘Abd al-Karîm. Kitâb Usûl al-Dîn. Kairo: ‘Îsâ al-Bâbî al-Halabî, 1963.

Genequand, Charles. “Metaphysics”, dalam ed., Seyyed Hossein Nasr dan Oliver Leaman, History of Islamic Philosophy, Vol. 1. London: Routledge, 1996.

Ghazâlî (al), Abû Hâmid Muhammad b. Muhammad. al-Iqtisâd fî al-I‘tiqâd, ed., Ibrahim Agah Cubukcu dan Husseyin Atay. Ankara: Ankara Universitesi, 1962.

------. Minhâj al-‘Âbidîn. T.tp.: al-Nur Asia, t.th.

Gibb, H.A.R. dan Kramers, J.H. Shorter Encyclopedia of Islam. Leiden: EJ. Brill, 1961.

Hillî (al), Jamâl al-Dîn ‘Allâmah. Kashf al-Murâd fî Sharh Tajrîd al-I‘tiqâd. Qum: Mu’assasat al-Nashr al-Islâmî, 1407 H.

Hamadhânî (al), Al-Qadî ‘Abd al-Jabbâr b. Ahmad. Sharh al-Usûl al-Khamsah. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.

Hanafi, Ahmad. Teologi Islam/Ilmu Kalâm. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

‘Irâqî (al), ‘Âtif. Tajdîd fî al-Madhâhib al-Falsafah wa al-Kalâmîyah. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1983.

Jâr Allâh, Zuhdî. al-Mu‘tazilah. Beirut: al-Ahlîyah li al-Nashr wa al-Tawzî‘, 1974.

Jâwî (al), Abû ‘Abd al-Mu‘tî Muhammad al-Nawawî. Sharh Kâshifat al-Sajâ. Bandung: al-Ma‘ârif, t.th.

Kraemer, Joel L. Renaisans Islam: Kebangkitan Intelektual dan Budaya Pada Abad Pertengahan. Bandung: Mizan, 2003.

Madjid, Nurcholis. “Aktualisasi Ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah”, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun‘im Saleh (eds.), Islam Indonesia Menatap Masa Depan. Jakarta: P3M, 1989.

------. Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.th.

Mansur, Laily. Pemikiran Kalâm dalam Islam. Jakarta: LSIK, 1994.

Mutahharî, Murtadâ. al-‘Adl al-Ilâhî. Iran: Mu’assasat al-Nashr al-Islâmî, 1405 H.

------. Fundamentals of Islamic Thought God, Man, and The Universe. Berkeley: Mizan Press, 1985.

------. Fundamentals of Islamic Thought. Berkeley: Mizan Press, 1985.

------. Jejak-jejak Ruhani. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

------. Perspektif al-Qur’ân tentang Manusia dan Agama. Bandung: Mizan, 1995

------. Revelation and Prophethood. Iran: Bonyad Be’that, t.th.

------. The Goal of Life. Mehr: Foreign Department of Be’that Foundation, 1982.

Muzaffar (al), Muhammad Ridâ. ‘Aqâ’id al-Imâmîyah. Kairo: al-Jumhûrîyat al-‘Arabîyat al-Muttahidah, 1981.

Nasr (al), ‘Abd al-‘Azîz Sayf. Falsafat ‘Ilm al-Kalâm fî al-Sifât al-Ilâhîyah Manhâjâ wa Tatbiqâ. Kairo: Jâmi‘at al-Azhar, 1983.

Nasr, Seyyed Hossein. “Kata Pengantar” dalam Sayyid Muhammad Husayn Tabâtabâ’î, Shi‘ite Islam. Karachi: Islamic Educational Society, t.th.

------. Intelektual Islam: Teologi, Filsafat dan Gnosis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Vol. 2. Jakarta: UI Press, 1984.

------. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. ed., Saiful Muzani. Bandung: Mizan, 1996.

------. Muhammad ‘Abduh dan Teologi Rasional Mu‘tazilah. Jakarta: UI-Press, 1987.

------. Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan. Jakarta: UI Press,1983.

Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Tim. Ensiklopedi Islam Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1992.

Rahmân (al), Fadl. Islâm. United States of America: The University of Chicago Press, 1979.

Rais, M. Amin. Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta. Bandung: Mizan, 1987.

Rakhmat, Jalaluddin. “Mutahharî: Sebuah Model Buat Para Ulama”, dalam Murtadâ Mutahhari, Perspektif al-Qur’an Tentang Manusia dan Agama. Bandung: Mizan, 1995.

Reese, W.L. Dictionary of Philosophy and Religion. New Jersey: Humanities Press, 1980.

Sâbiq, al-Sayyid. al-‘Aqâ’id al-Islâmîyah. Mesir: Dâr al-Kutub al-Hadîthah, t.th.

Shahrastânî (al), Abû al-Fath Muhammad b. ‘Abd al-Karîm. al-Milal wa al-Nihal. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Shehabi, Mahmood. “Shî‘ah”, dalam Kenneth W. Morgan (ed.), Islam Jalan Lurus. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

Shihab, Muhammad Quraish. “Pemikiran Mutahharî di Bidang Teologi”, al-Hikmah Jurnal Studi-studi Islam, No. 7, November 1991-Februari 1992.

Shîrâzî (al), Ayatullâh Makârim. ‘Aqâ’idunâ Bahth Mûjiz fî ‘Aqâ’id al-Shî‘at al-Imâmîyah. Qum: Madrasat al-Imâm ‘Alî b. Abî Tâlib, 1419 H.

------. Durûs fî al-‘Aqâ’id al-Islâmîyah. Iran: Madrasat al-Imâm ‘Alî b. Abî Tâlib, 1419 H.

Tabâtabâ’î (al), Muhammad Husayn. Shi’ite Islam. Karachi: Islamic Educational Society, t.th.

Zurkani, M. Teologi al-Ghazali: Pendekatan dan Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.