Suhendra, Ahmad, Redaktur Majalah Bangkit PWNU, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia